Officers

Chairman

Dr Ibrahim Elamin
Phone: +966-3-860-2290
E-Mail: imelamin@kfupm.edu.sa