IEEE Computational Intelligence Society Xiamen Chapter

IEEE

Committee

Chairs

Dr. Min JIANG (Founding Chair, 2013-)

Prof. Changle ZHOU

Vice Chairs

Prof. RongRong JI (2015-2015)

Dr. Fei CHAO (2013-2015)

Women in Computational Intelligence Committee

Chair: Dr. Dazhen LIN  (2013-2015)

Students Activities Committee

Chair: Dr.  Donglin CAO  (2013-2015)

Social Media Committee

Chair: Dr. Hongju CHENG  (2013-2015)

Members Activities Committee

Chair: Dr. Xuling ZHENG (2013-2015)

Treasures

Dr. Min JIANG  (2013-2015)

Dr. Fei CHAO  (2013-2014)

Secretary

Mr. Zhongqiang HUANG  (2013-2016)